Regulamin sklepu


Te ogólne warunki użytkowania portalu Kuplio.pl ( „Warunki”) regulują warunki korzystania z kuponów rabatowych, które są publikowane przez www.vasekupony.sk portal internetowy obsługiwanych przez PAKIET PLUS Sp. z o.o. ul. Skośna 12, 30-383 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611523, wysokość kapitału zakładowego 5 000 zł (zwanej dalej "Operatorem").

I. Definicje pojęć i zasad użytych w niniejszym dokumencie

1. Reklamodawca to sklep internetowy lub wysyłkowy, lub inne podmioty, które za pośrednictwem portalu reklamują swoje usługi / towary i publikują kupony z korzyściami użytkowników.

2. Użytkownik jest dowolnym użytkownikiem portalu, który będzie korzystać z Kuponów. Użytkownik to osoba fizyczna dokonująca czynności w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

3. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

4. Portal to witryna z adresem URL: http://www.kuplio.pl, za pośrednictwem którego Reklamodawcy za pośrednictwem Operatora publikują swoje kupony i Użytkownicy korzystają z oferowanych usług.

5. Kupon, zniżka, kod lub inne korzyści opublikowane na portalu, których użytkownik jest uprawniony do wzięcia udziału w promocjach i zniżkach na zakupy w internecie, wysyłkowej lub sklepu fizycznego reklamodawcy, zgodnie z zasadami określonymi wraz z kuponami.

6. Użytkownik, to osoba fizyczna, która zarejestruje się w Portalu lub używa Kuponu bez rejestracji za pośrednictwem Portalu wyraźnie zgadza się z treścią tych Warunków i ich stosowania do umownych relacji między nim a Dostawcą.

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Konto – część serwisu dedykowana danemu Użytkownikowi, za pomocą której może realizować usługi z oferty w ramach Serwisu; Regulamin – niniejszy dokument.

II. Portal KUPLIO.pl

1. Aktualne Oferty Reklamodawców są zamieszczane w Portalach, dzięki którym dowolny. Użytkownik może używać opublikowane Kupony i zastosować je u Reklamodawcy.

2. Wykorzystanie kuponu następuje w formie przekierowania do strony internetowej lub portalu Reklamodawcy, wydrukowaniem kuponu i wykorzystaniem w sklepie Reklamodawcy, lub stosując zniżki określone na kuponach.

3. Operator Portalu nie nawiązuje stosunku umownego z Użytkownikiem. Wszelkie prawa i korzyści wynikające z Kuponu uprawniają Użytkownika do skierowania roszczeń tylko wobec Reklamodawcy. Te prawa i obowiązki są regulowane przez obowiązujące warunki handlowe reklamodawcy.

III. Warunki korzystania

1. Korzystanie z Kuponów zamieszczonych na portalach może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

- urządzenie z dostępem do Internetu,

- dostęp do poczty elektronicznej,

- najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies,

- program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.

3. W przypadku rejestracji, która jest opcjonalna, użytkownik udostępnia następujące dane: płeć, wiek, miasto, kod pocztowy, adres e-mail lub wypełniając kwestionariusza udostępnia zainteresowania i potrzeby. Rejestracja jest anonimowa, a Dostawca wykorzystuje dane, aby udostępnić odpowiednie kupony użytkownikom zgodnie z ich preferencjami i zainteresowaniami. Dostawca ma również prawo do wykorzystania tych informacji do wysyłania wiadomości reklamowych i marketingowych na adres e-mail użytkownika lub do dostarczania osobom trzecim w tym celu.

4. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy swoich danych dostępu i starannego dostępu do swojego konta użytkownika. Operator nie ujawnia danych rejestracyjnych Użytkownika osobom trzecim, chyba że jest zmuszony do tego na mocy obowiązującego prawa lub decyzji wydanej zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności, które będą prowadzone za pośrednictwem konta użytkownika.

6. Użytkownik potwierdza, że ​​w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu Operator zdalnie przechowuje pliki danych na urządzeniu użytkownika, Cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Portal przechowuje na komputerze użytkownika podczas przeglądania portalu. W rezultacie Portal śledzi działania użytkownika i preferencje przez określony czas, dzięki czemu Użytkownik nie może ponownie wejść do portalu po kolejnej wizycie. Pliki cookie mogą być przeglądane i / lub usuwane przez Użytkownika i / lub niedozwolone przez Użytkownika według własnego uznania.

IV. USŁUGI

1. Portal świadczy usługi w zakresie:

- Informacji o promocjach podmiotów trzecich

- prowadzenie konta Użytkownika

- formularz kontaktowego

- przesyłanie Newslettera

- udostępnienie kodu rabatowego

- udostępnienie kuponu rabatowego

2. Reklamodawca na Portalu udostępnia i informuje o aktualnych Promocjach, kuponach obejmujących zniżki, promocje, oferty specjalne, wyprzedaże i inne korzyści w celu wsparcia sprzedaży towarów lub usług Reklamodawcy.

3. Reklamodawca na Portalu umożliwia wyświetlenie i skopiowanie Kodu rabatowego.

4. Przeglądanie informacji o promocjach oraz informacje o kodzie rabatowym jest realizowane formą umowy o świadczeniu usługi zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony www.kuplio.pl.

5. Informacje podane na kuponach mogą różnić się od rzeczywistej oferty reklamodawców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść lub prawdziwość Kuponów, nie dotyczy Reklamodawcy wobec Operatora. Operator udostępnia informacje na temat bieżących działań i rabatów za pośrednictwem kuponów, ale reklamodawcy są odpowiedzialni za ich treść.

V. REKLAMACJE

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres PAKIET PLUS Sp. z o.o., ul. Skośna 12, 30-383 Kraków lub na adres e-mail: info@kuplio.pl

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Usługodawca zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu Internetowego. Ponadto Usługodawca może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe zbierane przez Usługodawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu archiwizacji lub realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu Internetowego. Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika swoich danych osobowych, mają oni prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także mogą zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie Internetowym naruszył postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

5. W przypadku zmiany danych Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym, Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym może dokonać ich modyfikacji.

6. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

VII. ODPOWIEDZIAŁNOŚĆ OPERATORA

1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy, ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia ważności Kuponu w dowolnym momencie, w tym odpowiednich kodów, jak również częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Portalu, nawet bez uprzedniego powiadomienia

2. Operator nie gwarantuje dostępności Portalu lub kuponów do wszystkich miejsc i obszarów ani czasowa ważność Portalu, na który mogą występować przestoje.

3. Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Operator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub utracone sprzedaże, utracone zyski, utracone możliwości lub utracone dochody użytkownika lub inne podobne szkody pośrednie poniesione przez użytkowników i wynikających z lub, które powstają w związku z wykorzystaniem kuponów portalu lub zastosowaniem, jeżeli uszkodzenie nie było spowodowane umyślnie przez Operatora.

VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi Portalu można wykorzystać wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi Warunkami. W szczególności, oświadcza, że nie podejmuje się wykorzystania w sposób niewłaściwy kuponów , a zwłaszcza będzie je dalej rozprowadzał, modyfikował lub wykorzystywał w inny sposób do dalszego handlu, z wyjątkiem dozwolonym przez Reklamodawcę, Operatora, Portal lub w przypadku, że to wynika z treści kuponu.

2. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione zautomatyzowany uzyskania kuponów lub innych treści portalu lub wykonywanie kopii i innych reprodukcji, gromadzenia, przetwarzania, włączenie w bazy jakiegokolwiek rodzaju.

3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od nadużycia portalu, a kupony będą korzystać wyłącznie z ich deklarowanego celu.

W Krakowie, w dniu 01.10.2017

PAKIET PLUS Sp. z o.o.
Henrich Lauko, Dyrektor Zarządzający

s